Z důvodu současné mimořádné situace je pizzerie i s rozvozem ZAVŘENA.

Obchodní podmínky

Tyto Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění (dále jen jako " Občanský zákoník ") vzájemná práva a povinnosti mezi společností

Sikojo Ing. s.r.o. ,

IČ: 07245564,

se sídlem Janského 2450/25, Karviná 6, 735 06,

Spisová značka: 74939 C, Krajský soud v Ostravě

www: www.pizzerie-u-pepy.cz,

email: pizzerie@u-pepy.cz

(dále jen jako „ Prodávající “)

a zákazníkem (dále jen jako " Kupující ")

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím,

jejímž předmětem je zboží Prodávajícího (dále jen jako " Zboží ") (dále jen jako " Smlouva "), a jež je uzavírána prostřednictvím jeho internetového obchodu umístěného na stránkách www.pizzerie-u-pepy.cz (dále jen jako " Pizzerie-u-pepy.cz ").

(dále jen jako „ Obchodní podmínky “).

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Všude tam, kde se mluví o právech a povinnostech ze Smlouvy, jsou tím myšlena práva a povinnosti ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.

 2. Uzavřením Smlouvy Kupující prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy seznámil, porozuměl jim, s jejich zněním souhlasí a bude se jimi řídit.

 3. Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na internetových stránkách Prodávajícího a je tak každému umožněno jejich zobrazení a archivace.

 4. Programové vybavení a další součásti tvořící stránky Pizzerie-u-pepy.cz a internetový obchod tam umístěný (včetně fotografií propagovaného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící stránky Pizzerie-u-pepy.cz a internetový obchod tam umístěný. Přístup a užití stránek Pizzerie-u-pepy.cz a internetového obchodu tam umístěného ze strany Kupujícího v souladu s Obchodními podmínkami je bezplatný.

 5. Kupující není oprávněn při používání stránek Pizzerie-u-pepy.cz a internetového obchodu tam umístěného používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz stránek Pizzerie-u-pepy.cz a internetového obchodu tam umístěného. Stránky Pizzerie-u-pepy.cz a internetový obchod tam umístěný je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor Prodávajícího ani na úkor práv třetích osob, zejména dalších Kupujících, a který je v souladu s jeho určením.

II. Osobní údaje

 1. Kupující prohlašuje, že údaje uvedené v objednávce či jinak poskytnuté Prodávajícímu jsou pravdivé a správné.

 2. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Kupujícím. Kupující Prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.

III. Objednávky, uzavření Smlouvy, platební podmínky a doručení Zboží

 1. Na stránkách Pizzerie-u-pepy.cz jsou informace o jídle dále jen Zboží a jeho vlastnostech, o jeho cenách, a o nákladech spojených s dodáním a balením Zboží při doručování. Zboží je doručováno pouze v území specifikované na stránkách Pizzerie-u-pepy.cz v sekci “Rozvoz”. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na stránkách Pizzerie-u-pepy.cz.

 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

 3. Objednávky je možné uskutečnit pouze v provozní době uvedené na stránkách Pizzerie-u-pepy.cz. Objednávky zadané mimo provozní dobu nebudou vyřízeny (budou stornovány). Kupující jednotlivé položky Zboží vkládá ve zvoleném množství do virtuálního nákupního košíku. Jednou vložené Zboží lze z košíku odstraňovat. Po volbě Zboží klikne Kupující na "OBJEDNAT". Na následující obrazovce Kupující může upravovat obsah košíku, vyplní požadované osobní údaje a zvolí si způsob platby a způsob dodání (včetně nákladů na toto dodání). Celým procesem odeslání objednávky provede Kupujícího prostředí Pizzerie-u-pepy.cz. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT“. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení tohoto potvrzení na email Kupujícího uvedeného v objednávce. K uzavření Smlouvy nedojde, pokud Prodávající bezodkladně po odeslání objednávky informuje Kupujícího, že zásoby objednaného Zboží byly vyčerpány, nebo že Prodávající není schopen toto Zboží dodat z jiných důvodů.

 4. Objednávku je také možné uskutečnit telefonicky na čísle uvedeném na hlavní stránce nebo v sekci “kontakty”. Na základě uskutečněné telefonické objednávky Kupujícího provede Prodávající její ověření a potvrzení ústně v telefonátu s Kupujícím.

 5. Objednávku je možné ze strany kupujícího stornovat telefonicky maximálně do 30 minut od jejího uskutečnění, nebo pokud ještě neopustila provozovnu a nenachází se už na trase rozvozu.

 6. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat Kupujícího o dodatečné telefonické nebo písemné potvrzení objednávky.

 7. Prodávající může po Kupujícím požadovat zálohovou či jinou obdobnou platbu. Na tuto skutečnost je Kupující upozorněn před uzavřením Smlouvy v popisu Zboží nebo v průběhu zadávání objednávky.

 8. Kupující si při zadávání objednávky může zvolit z následujících způsobů úhrady kupní ceny Zboží a ostatních nákladů:

 1. hotovostní platby při převzetí Zboží od rozvozce nebo na provozovně Prodávajícího

 2. bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího využitím WebPay (platba platební kartou)

 3. stravenkami akceptovanými Prodávajícím

 1. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny a ostatních nákladů ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Po uhrazení kupní ceny a ostatních nákladů vystaví Prodávající Kupujícímu o provedených platbách daňový doklad, který Kupujícímu zašle elektronickou poštou, nebo v případě platby v okamžiku osobního odběru nebo při platbě rozvozci mu jej předá při odběru Zboží.

 3. Jeli Prodávající povinen podle Smlouvy dodat Zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen Zboží převzít při jeho dodání. Nepřevzetí Zboží, nebo vrácení Zboží Kupujícím bez uvedení důvodu, nemá vliv na nárok Prodávajícího na úhradu kupní ceny a ceny dopravy dle Smlouvy. V případě, že si Zboží objednává Kupující, který už v minulosti bezdůvodně nepřevzal dodávané Zboží, vyhrazuje si Prodávající právo, aby byla kupní cena objednaného Zboží Kupujícím uhrazena předem bezhotovostním převodem. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným, než smluveným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení.

 4. Čas rozvozu uvedený v objednávce je pouze orientační. Zboží může být Kupujícímu doručeno i po tomto čase. V případě, že Prodávající není schopen dodat Kupujícímu objednané Zboží v dohodnutém termínu ani s přijatelnou odchylkou, obeznámí Prodávající o této věci v co nejkratším čase Kupujícího a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného Zboží, nebo mu navrhne dodání alternativního Zboží. Žádný z termínů dodání Zboží smluvených mezi Kupujícím a Prodávajícím nelze brát jako fixní termín ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně označen a s Prodávajícím sjednán.

 5. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží po první dveře adresy uvedené v objednávce. Prvními dveřmi se rozumí vchodové dveře do bytového domu, rodinného domu apod. Prodávající není povinen dodat Zboží Kupujícímu ke dveřím jeho bytu, pokud si to Kupující osobně nevyžádal z vážných důvodů (nemocné dítě, imobilita) a jeho požadavek na toto doručení byl potvrzen ze strany Prodávajícího. Výjimku tvoří adresy nacházející se v pěší zóně, v tomto případě je místo odevzdání Zboží předmětem osobní dohody Kupujícího a Prodávajícího prostřednictvím pracovníka rozvozu.

 6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část bez udání důvodu. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil už část nebo celou sumu kupní ceny, bude mu příslušná částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 15 kalendářních dní.

IV. Odstoupení od Smlouvy a reklamace

 1. Vzhledem k povaze Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nemá Kupující v souladu s Občanským zákoníkem právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu a Prodávající neposkytuje na Zboží záruční dobu.

 2. Pokud má převzaté Zboží nedostatky (především není kompletní, neodpovídá výčtem surovin, velikost, chybí nápoj, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které Prodávající odpovídá. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 3. Pokud má Zboží vady, je možné jej reklamovat. Reklamaci musí Kupující uplatnit do 30 minut od převzetí Zboží. Reklamované zboží musí obsahovat alespoň 75 % svého původního objemu. Reklamaci může Kupující uplatnit e-mailem na e-mail rozvoz-pizza@u-pepy.cz

 4. V případě uplatnění reklamace je Kupující povinen uvést důvod reklamace a přiložit fotodokumentaci, na které je vidno závažný nedostatek v kvalitě balení, nebo gramáži dodaného Zboží. Dále je Kupující povinen přiložit fotodokumentaci účtenky nebo opsat požadovaná data, a to Datum, Jméno a příjmení, telefonní kontakt a výčet objednaného Zboží.

 5. Reklamace je vyřešena ihned, pokud je to možné s přihlédnutím na okolnosti reklamace. Ve složitějších případech do 3 pracovních dnů od převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím. V případě uplatněné reklamace je Kupující informován o postupu při řešení reklamace.

V. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Dokument je napsán v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v aktuálním znění (dále jen „ZOOÚ“). Správce osobních údajů odpovídá za dodržování zásad zpracování, shromažďování a zabezpečení osobních údajů v souladu s GDPR a ZOOÚ.

 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce na Pizzerie-u-pepy.cz.

 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu určitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje nebudou sdělovány třetí straně.

 4. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 5. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Kupující se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 6. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně Smlouvy s výjimkou Smlouvy samotné, jejíž ujednání mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.

 2. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 3. Smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené Smlouvě.

 4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Kupující se se svými stížnostmi může obracet přímo na Prodávajícího nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru.

 5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 6. K projednávání sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím jsou příslušné české obecné soudy.

 7. Pokud vztah související s užitím stránek Pizzerie-u-pepy.cz nebo internetového obchodu tam umístěného nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 8. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 9. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2019

V Karviné dne 1.8.2019